ผู้บริหาร

นายกิตติศักดิ์ ปัจจวงษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
การจัดทำเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ไม่ดี
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/07/2015
ปรับปรุง 05/04/2022
สถิติผู้เข้าชม 532811
Page Views 747970
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดสีล้ง คลองด่าน บางบ่อ 023316474
2 โรงเรียนอนุบาลพูลโภคผล คลองด่าน บางบ่อ
3 โรงเรียนวัดสร่างโศก คลองด่าน บางบ่อ
4 โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม คลองด่าน บางบ่อ 021838828
5 โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง คลองด่าน บางบ่อ
6 โรงเรียนสุเหร่าคลองใหม่ (ประชาสรรค์) คลองด่าน บางบ่อ
7 โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร คลองด่าน บางบ่อ
8 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส คลองด่าน บางบ่อ
9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 (ก่อสร้างคลองด่าน) คลองด่าน บางบ่อ
10 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ คลองด่าน บางบ่อ
11 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ คลองด่าน บางบ่อ
12 โรงเรียนคลองพระยานาคราช คลองนิยมยาตรา บางบ่อ
13 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา คลองนิยมยาตรา บางบ่อ
14 โรงเรียนคลองกระแซงเตย คลองสวน บางบ่อ
15 โรงเรียนตลาดคลองสวน คลองสวน บางบ่อ
16 โรงเรียนชุมชนบางบ่อ บางบ่อ บางบ่อ
17 โรงเรียนวัดสุคันธาวาส บางบ่อ บางบ่อ
18 โรงเรียนวัดบางบ่อ บางบ่อ บางบ่อ
19 โรงเรียนคลองสะบัดจาก บางบ่อ บางบ่อ
20 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม บางบ่อ บางบ่อ
21 โรงเรียนคลองกันยา บางบ่อ บางบ่อ
22 โรงเรียนคลองหลุมลึก บางบ่อ บางบ่อ
23 โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ บางบ่อ บางบ่อ
24 โรงเรียนวัดคอลาด บางบ่อ บางบ่อ
25 โรงเรียนสามัคคีวิทยา บางบ่อ บางบ่อ
26 โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ บางพลีน้อย บางบ่อ
27 โรงเรียนวัดบางพลีน้อย บางพลีน้อย บางบ่อ
28 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว บางพลีน้อย บางบ่อ
29 โรงเรียนวัดนาคราช บางพลีน้อย บางบ่อ
30 โรงเรียนวัดโคธาราม บางเพรียง บางบ่อ
31 โรงเรียนวัดบางเพรียง บางเพรียง บางบ่อ
32 โรงเรียนวัดลาดหวาย บางเพรียง บางบ่อ
33 โรงเรียนคลองบ้านระกาศ บ้านระกาศ บางบ่อ
34 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ บ้านระกาศ บางบ่อ
35 โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย บ้านระกาศ บางบ่อ
36 โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง บ้านระกาศ บางบ่อ
37 โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า เปร็ง บางบ่อ
38 โรงเรียนวัดกาหลง เปร็ง บางบ่อ 02-704-1208
39 โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง เปร็ง บางบ่อ
40 โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี เปร็ง บางบ่อ
41 โรงเรียนสุเหร่าบางปลา บางปลา บางพลี
42 โรงเรียนคลองบางกะสี บางปลา บางพลี
43 โรงเรียนสาธิตบางนา บางปลา บางพลี
44 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม บางปลา บางพลี
45 โรงเรียนคลองบางกะอี่ บางปลา บางพลี
46 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ บางปลา บางพลี 02 -312-1405
47 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี บางปลา บางพลี
48 โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ บางพลีใหญ่ บางพลี
49 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ บางพลีใหญ่ บางพลี
50 โรงเรียนบางพลีราษฏร์บำรุง บางพลีใหญ่ บางพลี
51 โรงเรียนคลองบางแก้ว บางพลีใหญ่ บางพลี
52 โรงเรียนอนุบาลศรีดรุณ บางพลีใหญ่ บางพลี
53 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลีใหญ่ บางพลี
54 โรงเรียนคลองบางกระบือ บางพลีใหญ่ บางพลี
55 โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ บางพลีใหญ่ บางพลี 023122285
56 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน บางพลีใหญ่ บางพลี
57 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ บางแก้ว บางพลี
58 โรงเรียนวัดหนามแดง บางแก้ว บางพลี
59 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว บางแก้ว บางพลี
60 โรงเรียนคลองปลัดเปรียง บางแก้ว บางพลี
61 โรงเรียนอนุบาลมงคลทิพย์ บางแก้ว บางพลี
62 โรงเรียนครูบุญธรรมดอทคอม บางแก้ว บางพลี
63 โรงเรียนไพรีขยาด บางแก้ว บางพลี
64 โรงเรียนอนุบาลสวนผัก บางแก้ว บางพลี
65 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม บางโฉลง บางพลี
66 โรงเรียนบางพลีพัฒนาศึกษาลัย บางโฉลง บางพลี
67 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก บางโฉลง บางพลี 02-3641553
68 โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ บางโฉลง บางพลี
69 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน บางโฉลง บางพลี
70 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด บางโฉลง บางพลี
71 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง ราชาเทวะ บางพลี
72 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว ราชาเทวะ บางพลี
73 โรงเรียนเทวะคลองตรง ราชาเทวะ บางพลี
74 โรงเรียนคลองลาดกระบัง ราชาเทวะ บางพลี
75 โรงเรียนวัดหนองปรือ หนองปรือ บางพลี
76 โรงเรียนอนุบาลอังสนา บางเสาธง
77 โรงเรียนอนุบาลปิยะวิทย์ บางเสาธง บางเสาธง
78 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร บางเสาธง บางเสาธง
79 โรงเรียนวัดบัวโรย บางเสาธง บางเสาธง
80 โรงเรียนเคหะบางพลี บางเสาธง บางเสาธง
81 โรงเรียนอนุบาลวชิรา บางเสาธง บางเสาธง
82 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง บางเสาธง บางเสาธง 02-707-0600
83 โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ บางเสาธง บางเสาธง
84 โรงเรียนอนุบาลเกวลิน บางเสาธง บางเสาธง
85 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี บางเสาธง บางเสาธง
86 โรงเรียนอนุบาลสวนดรุณ บางเสาธง บางเสาธง
87 โรงเรียนวัดเสาธงนอก บางเสาธง บางเสาธง
88 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 บางเสาธง บางเสาธง
89 โรงเรียนสมุทรพิทยาคม บางเสาธง บางเสาธง
90 โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ บางเสาธง บางเสาธง
91 โรงเรียนเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) บางเสาธง บางเสาธง
92 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี 2 บางเสาธง บางเสาธง
93 โรงเรียนละมูลรอดศิริ บางเสาธง บางเสาธง
94 โรงเรียนปากคลองมอญ ศีรษะจรเข้น้อย บางเสาธง
95 โรงเรียนวัดหัวคู้ ศีรษะจรเข้น้อย บางเสาธง
96 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ศีรษะจรเข้ใหญ่ บางเสาธง
97 โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ ศีรษะจรเข้ใหญ่ บางเสาธง