วิสัยทัศน์/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
วิสัยทัศน์/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
วิสัยทัศน์  (Vision) 

          ภายในปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) ต้องเป็นสถานศึกษาในการจัดการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงเต็มตามศักยภาพและมาตรฐาน เพื่อให้เด็กขยันเรียนรู้ ครูสอนดี ห้องเรียนมีคุณภาพ สถานศึกษามีความปลอดภัย ใส่ใจสุขภาวะ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

          "ความรู้คู่คุณธรรม"

เอกลักษณ์

          เด็กขยันเรียนรู้ ครูสอนดี ห้องเรียนมีคุณภาพ สถานศึกษามีความปลอดภัย