พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ  (Mission)

         การบริหารจัดการให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัย และการจัดการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ เต็มตามศักยภาพและมาตรฐานการศึกษา

เป้าประสงค์ 
  1. ประชากรวัยเรียนทุกคนทั้งปกติ  พิการ และด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง
  1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานระดับปฐมวัยและ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
  1. สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม
ด้วยห้องเรียนที่มีคุณภาพ ครูสอนดี มีความปลอดภัย และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวการจัดการศึกษา