พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมายหรือเป้าประสงค์
พันธกิจ สถานศึกษา  (Mission)

         การบริหารจัดการให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัย และการจัดการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ เต็มตามศักยภาพและมาตรฐานการศึกษา

พันธกิจ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   (Mission)
         รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล คัดกรองนักเรียน วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขตลอดจนช่วยเหลือนักเรียน สร้างเครือข่าย ช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

เป้าหมายหรือเป้าประสงค์ ของสถานศึกษา
        - ประชากรวัยเรียนทุกคนทั้งปกติ  พิการ และด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง
        - ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
        - สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมด้วยห้องเรียนที่มีคุณภาพ ครูสอนดี มีความปลอดภัย และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวการจัดการศึกษา

เป้าหมายหรือเป้าประสงค์  ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
        - นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการเกิดปัญหา แก้ไข นักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือมีปัญหาได้รับการช่วยเหลือตามสภาพจริง ทันเวลา