กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวพรพรรณ ศรีทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายเกรียงไกร วาปิเน

นายสนิท ภูจอมขำ