กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวพรพรรณ ศรีทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายสนิท ภูจอมขำ

นายเกรียงไกร วาปิเน