กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเกรียงไกร วาปิเน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสนิท ภูจอมขำ