กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสรณตรัย ขันธนิยม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสนิท ภูจอมขำ