เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ช เสาธงกลาง

คำร้อง ประพันธ์โดย ครูนิรมล  บุญสีลา 
ทำนอง/เรียบเรียงเสีงประสาน โดย ผู้อำนวยการชำนาญ  โพธิ์เอม

             ฟ้าเหลืองทอง คล้องดวงใจ ให้แกร่งกล้า         พวกเรามา รวมพลัง ตั้งใจมั่น 

    จะฝึกฝน การเรียน เพียรทุกวัน                               เฟื่องฟ้านั้น เบ่งบาน ทั่วโลกา 

    มีความรู้ คู่คุณธรรม อันล้ำเลิศ                                แสนประเสริฐ ธรรมจารี ศรีสง่า 

    มีวินัย ซื่อสัตย์ เสมอมา                                        กตัญญุตา เป็นคนดี ชั่วนิรันดร์ 

    ครูดี นักเรียนเด่น เห็นกันอยู่                                  ช่วยเชิดชู ร่วมใจภักดิ์ รักกันมั่น 

    เสริมคุณค่า สร้างสังคม ร่วมใจกัน                           ทั่วแดนนั้น ต่างแซ่ซ้อง ก้องเกรียงไกร 

    เสาธงกลาง พร้อมก้าวเดิน ไปข้างหน้า                     ด้วยวิชา ความรู้ ที่ครูให้ 

    จะไม่ลืม เสาธงกลาง เราภาคภูมิใจ                          แหล่งรวมรัก รวมน้ำใจ ให้แก่กัน (ซ้ำ)