กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวศิริรัตน์ นิยะมานนท์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกฤษฏารัตน์ฺ บุญสีลา

นางสาวพัฆวลัฐณ์ กาญจนปาน

นายพีรวิชญ์ จะมือ