กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวมณีรัตน์ มหาสวัสดิ์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวศิริรัตน์ นิยะมานนท์

นางสาวกฤษฏารัตน์ฺ บุญสีลา

นางสาวพัฆวลัฐณ์ กาญจนปาน