กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวศิริรัตน์ นิยะมานนท์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกฤษฏารัตน์ฺ บุญสีลา

นางสาวพัฆวลัฐณ์ กาญจนปาน

นายพีรวิชญ์ จะมือ