กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายประสิทธิ์ หะขุนทด
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวณฐมน กำลังมาก

นายสุวรรณ ด้วงสุข