กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายประสิทธิ์ หะขุนทด

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวณฐมน กำลังมาก

นายสุวรรณ ด้วงสุข