กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายดำรงศักดิ์ ยืนยง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสหเทพ พลพิทักษ์