บุคลากรทั้งหมด

นายชำนาญ โพธิ์เอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง

นางสาวกนกพร นนท์ศิริ
ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 2

นางสาวกัญญ์ชนก จตุพรชัยมงคล
ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 3

นางสาวนฤมล ลาภประสพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวกฤษฏารัตน์ฺ บุญสีลา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวศิริพร นาคเนนัย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวนาทลัดดา นันทะเสน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวจิราพร กองเกิด
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

ว่าที่ร้อยตรีดำรงศักดิ์ ยืนยง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวพัฆวลัฐณ์ กาญจนปาน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวอิสรา บุญเต็ม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายสหเทพ พลพิทักษ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายเกรียงไกร วาปิเน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวณัฐมล กำลังมาก
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายสนิท ภูจอมขำ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายรัฐเขตต์ หิร้ญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวศิริรัตน์ นิยะมานนท์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวกัลย์ชญา ผารัตน์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางรุสญา พลพิทักษ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวมณีรัตน์ มหาสวัสดิ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายเอกชัย คำทอง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายประสิทธิ์ หะขุนทด
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

ว่าที่ร้อยตรีทรงศักดิ์ ศรีใส
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางนิรมล บุญสีลา
ครูพิเศษ (ประจำชั้นร่วม ม.3/2)

นายบุญธรรม เจียงพรม
ครูพิเศษ (ประจำชั้นร่วม ม.3/1)

นางสาวพรพรรณ ศรีทอง
ครูพิเศษ (ประจำชั้นร่วม ป.2/2)

นายสัมฤทธิ์ พาศรี
ครูพิเศษ (ประจำชั้นร่วม ป.4/1)

นายสุวรรณ ด้วงสุข
ครูพิเศษ (ประจำชั้นร่วม ม.1/1)

นายธนากร โชคเจริญนพคุณ
ครูพิเศษ (ประจำชั้นร่วม ม.2/1, ครูสอนคอมพิวเตอร์, Admin)

นางสาวกัญญา พลลาภ
ครูธุรการ

นางนิ่มนวล ปานอินทร์
ครูพี่เลี้ยง

นายณรงค์ ปานอินทร์
พนักงานบริการ