บุคลากรทั้งหมด

นายกิตติศักดิ์ ปัจจวงษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวกนกพร นนท์ศิริ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวกัญญ์ชนก จตุพรชัยมงคล
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาวนฤมล ลาภประสพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวนาทลัดดา นันทะเสน
ครูพิเศษ

นางสาวกฤษฏารัตน์ฺ บุญสีลา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวจิราพร กองเกิด
ครูพิเศษ

ว่าที่ร้อยตรีดำรงศักดิ์ ยืนยง
ครูพิเศษ

นางสาวพัฆวลัฐณ์ กาญจนปาน
ครูพิเศษ

นางสาวอิสรา บุญเต็ม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายสนิท ภูจอมขำ
ครูพิเศษ

นายรัฐเขตต์ หิร้ญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวกัลย์ชญา ผารัตน์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

ว่าที่ร้อยตรีทรงศักดิ์ ศรีใส
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายสัมฤทธิ์ พาศรี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวอัณชญา พวงแสง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายธนากร โชคเจริญนพคุณ
ครูพิเศษ (Admin)

นางสาวกัญญา พลลาภ
ครูธุรการ

นางนิ่มนวล ปานอินทร์
ครูพี่เลี้ยง

นายณรงค์ ปานอินทร์
พนักงานบริการ

นางสาวสุภาพร วันประภา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวจรรยา ถิ่นภาบาง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวกัลยรัตน์ สุขี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายสรณตรัย ขันธนิยม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวกัญญา ทัศนศร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวเสาวลักษณ์ ปั้นมีรส
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวเพชรรัตน์ ชุมศรี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอังทนา ทาปื้อ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางพัชราพร วรรณารักษ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1