บุคลากรทั้งหมด

นายชำนาญ โพธิ์เอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง

นางนิรมล บุญสีลา

นางสาวพรพรรณ ศรีทอง

นายบุญธรรม เจียงพรม

นางสาวมณีรัตน์ มหาสวัสดิ์

นางรุสญา พลพิทักษ์

นายสัมฤทธิ์ พาศรี

นางสาวภัทราวดี ปัญญาหาร

นายสหเทพ พลพิทักษ์

นางสาวสุดารัตน์ เจริญบุตร

นายเอกชัย คำทอง

นายประสิทธิ์ หะขุนทด

นางสาวณัฐมล กำลังมาก

นางสาวศิริรัตน์ นิยะมานนท์

นางสาวศิริพร นาคเนนัย

นางสาวทิพย์วรรณ คุณสุทธิ์

นายเกรียงไกร วาปิเน

นางสาวกัลย์ชญา ผารัตน์

นางสาวอิสรา บุญเต็ม

นายรัฐเขตต์ หิร้ญ

นายทรงศักดิ์ ศรีใส

นายดำรงศักดิ์ ยืนยง

นายสนิท ภูจอมขำ

นางรุ่งเรือง แสงสกุล

นางสาวนฤมล ลาภประสพ

นางสาวกฤษฏารัตน์ฺ บุญสีลา

นายธนากร โชคเจริญนพคุณ

นางสาวกัญญา พลลาภ
ครูธุรการ

นายณรงค์ ปานอินทร์
พนักงานบริการ

นางนิ่มนวล ปานอินทร์
ครุพี่เลี้ยง