บุคลากรทั้งหมด

นายชำนาญ โพธิ์เอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง

นางนิรมล บุญสีลา

นางฉัตรหทัย นักฟ้อน

นางสาวพรพรรณ ศรีทอง

นายบุญธรรม เจียงพรม

นางสาวมณีรัตน์ มหาสวัสดิ์

นางรุสญา พลพิทักษ์

นายสัมฤทธิ์ พาศรี

นางสาวภัทราวดี ปัญญาหาร

นางสาวสุดารัตน์ เจริญบุตร

นายสหเทพ พลพิทักษ์

นางสาวทิพย์วรรณ คุณสุทธิ์

นายเกรียงไกร วาปิเน

นายดำรงศักดิ์ ยืนยง

นางรุ่งเรือง อินตรา

นายสนิท ภูจอมขำ

นางสาวนฤมล ลาภประสพ

นางสาวกฤษฏารัตน์ฺ บุญสีลา

นายธนากร โชคเจริญนพคุณ

นายประสิทธิ์ หะขุนทด

นางสาวณัฐมล กำลังมาก

นางสาวกัลย์ชญา ผารัตน์

นางสาวอิสรา บุญเต็ม

นางสาวกัญญา พลลาภ
ครูธุรการ

นายณรงค์ ปานอินทร์
พนักงานบริการ

นางนิ่มนวล ปานอินทร์
ครุพี่เลี้ยง