บุคลากรทั้งหมด

นายกิตติศักดิ์ ปัจจวงษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุรศักดิ์ ทองแท้
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวกนกพร นนท์ศิริ
ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 2

นางสาวนฤมล ลาภประสพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวกัญญ์ชนก จตุพรชัยมงคล
ครูประจำชั้น อนุบาลปีที่ 3

นางสาวนาทลัดดา นันทะเสน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวกฤษฏารัตน์ฺ บุญสีลา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวจิราพร กองเกิด
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวศิริพร นาคเนนัย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

ว่าที่ร้อยตรีดำรงศักดิ์ ยืนยง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวพัฆวลัฐณ์ กาญจนปาน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวอิสรา บุญเต็ม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายเกรียงไกร วาปิเน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวณัฐมล กำลังมาก
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายสนิท ภูจอมขำ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายรัฐเขตต์ หิร้ญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวศิริรัตน์ นิยะมานนท์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวกัลย์ชญา ผารัตน์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายเอกชัย คำทอง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายประสิทธิ์ หะขุนทด
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

ว่าที่ร้อยตรีทรงศักดิ์ ศรีใส
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายสัมฤทธิ์ พาศรี
ครูพิเศษ (ประจำชั้นร่วม ป.4/1)

นางสาวอัณชญา พวงแสง
ครูพิเศษ (คอมพิวเตอร์)

นายพีรวิชญ์ จะมือ
ครูพิเศษ (ประจำชั้นร่วม ป.6/1)

นายธนากร โชคเจริญนพคุณ
ครูพิเศษ (ประจำชั้นร่วม ม.2/1, ครูสอนคอมพิวเตอร์, Admin)

นางสาวกัญญา พลลาภ
ครูธุรการ

นางนิ่มนวล ปานอินทร์
ครูพี่เลี้ยง

นายณรงค์ ปานอินทร์
พนักงานบริการ