ข้อมูลอาคาร สถานที่
ข้อมูลอาคาร สถานที่

            โรงเรียนวัดเสาธงกลาง รับผิดชอบจัดการศึกษา 3 ระดับคือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มีอาคารเรียนจำนวน  หลัง อาคารเรียนหลังที่ 1 เป็นแบบ 003 เป็นอาคารไม้ 1 ชั้น   ขนาด 7 ห้องเรียน   อาคารเรียนหลังที่ 2   แบบ 017 เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น    ขนาด 18 ห้องเรียน  สำหรับอาคารประกอบ เป็นบ้านพักครู 4 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง โรงฝึกงาน 1 หลัง  ห้องส้วม 4 ที่ 1 หลัง  ห้องส้วม  ที่  หลัง  และห้องส้วม  15  ที่  2  หลัง

                        การจัดห้องต่าง ๆ มีดังนี้

1. ห้องเรียน  18  ห้องเรียน

2. ห้องประชุม  ห้อง

3. ห้องดนตรี  1  ห้อง

4. ห้องสมุด  ห้อง

5. ห้องธุรการ  ห้อง

6. ห้องคอมพิวเตอร์  ห้อง

7. ห้องผู้บริหารสถานศึกษา   1ห้อง

8. ห้องพยาบาล  ห้อง

9. ห้องปฏิบัติการอาหาร  ห้อง

10. ห้องสวัสดิการร้านค้า  ห้อง

                 11. ห้องพัสดุ  1   ห้อง