กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวทิพย์วรรณ คุณสุทธิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายเอกชัย คำทอง

นางสาวนฤมล ลาภประสพ

นายธนากร โชคเจริญนพคุณ