กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวทิพย์วรรณ คุณสุทธิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายธนากร โชคเจริญนพคุณ

นางสาวนฤมล ลาภประสพ