กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายเอกชัย คำทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวนฤมล ลาภประสพ