คณะผู้บริหาร

นายกิตติศักดิ์ ปัจจวงษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุรศักดิ์ ทองแท้
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางรุสญา พลพิทักษ์
หัวหน้าบริหารงานวิชาการ

นางสาวณฐมน กำลังมาก
หัวหน้าบริหารงานการเงิน

นายสหเทพ พลพิทักษ์
หัวหน้าบริหารงานทั่วไป

นายเอกชัย คำทอง
หัวหน้าบริหารงานบุคคล