กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางรุสญา พลพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายสัมฤทธิ์ พาศรี

นางสาวนาทลัดดา นันทะเสน