กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายบุญธรรม เจียงพรม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอิสรา บุญเต็ม

นางกัลย์ชญา ผารัตน์

นางสาวศิริพร นาคเนนัย

นางสาวจิราพร กองเกิด

นายธนากร โชคเจริญนพคุณ