กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกัลย์ชญา ผารัตน์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอิสรา บุญเต็ม

นางสาวจิราพร กองเกิด

นายธนากร โชคเจริญนพคุณ
เบอร์โทร : 0949935915
อีเมล์ : tanakone@hotmail.com

นางสาวอัณชญา พวงแสง