กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกัลย์ชญา ผารัตน์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอิสรา บุญเต็ม

นางสาวศิริพร นาคเนนัย

นางสาวจิราพร กองเกิด

นายธนากร โชคเจริญนพคุณ

นางสาวอัณชญา พวงแสง