กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายบุญธรรม เจียงพรม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวสุดารัตน์ เจริญบุตร

นางอิสรา บุญเต็ม

นางกัลย์ชญา ผารัตน์

นางสาวศิริพร นาคเนนัย