ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางธิดา วงษ์พันธุ์เที่ยง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2538 - ตุลาคม 2547
ชื่อ-นามสกุล : นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 ตุลาคม 2547 - 24 พฤศจิกายน 2554
ชื่อ-นามสกุล : นางนิรมล ศิริสมบัติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2554 - 8 พฤศจิกายน 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายชำนาญ โพธิ์เอม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 - 3 พฤศจิกายน 2563
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติศักดิ์ ปัจจวงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563