กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายรัฐเขตต์ หิร้ญ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายทรงศักดิ์ ศรีใส