คณะผู้บริหาร

นายชำนาญ โพธิ์เอม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางรุสญา พลพิทักษ์
หัวหน้าบริหารงานวิชาการ

นางสาวมณีรัตน์ มหาสวัสดิ์
หัวหน้าบริหารงานการเงิน

นายสหเทพ พลพิทักษ์
หัวหน้าบริหารงานทั่วไป

นายบุญธรรม เจียงพรม
หัวหน้าบริหารงานบุคคล