คู่มือสำหรับประชาชน โรงเรียนวัดเสาธงกลาง
การรับนักเรียนเข้า
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 226.36 KB
การขอย้ายเข้าเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 224.97 KB
การขอย้ายออก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 212.81 KB
การขอลาออกของนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 203.06 KB
การขอเทียบโอนผลการเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 229.99 KB
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 208.74 KB
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 232.42 KB
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 211.44 KB