ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสุนทรภู่

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนวัดเสาธงกลาง  ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่    ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ในวันพุธที่  ๒๖  มิถุนายน   ๒๕๖๒  เวลา  ๑๓.๐๐  น.  เป็นต้นไป   ณ  ลานอเนกประสงค์โรงเรียนวัดเสาธงกลาง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีเกียรติประวัติผลงานของสุนทรภู่ที่ได้สร้างสรรค์ไว้เพื่อสังคมไทย  ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ เผยแพร่เกียรติคุณ ประวัติและผลงานของสุนทรภู่ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น รวมทั้งให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม ฝึกทักษะ และเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการวิชาภาษาไทยในโอกาสต่อไป           

       กิจกรรมที่จัดขึ้น  ได้แก่    การจัดนิทรรศการทางวิชาการฐานความรู้เกี่ยวกับประวัติ และผลงานของสุนทรภู่   กิจกรรมประกวดการเขียนเรียงความ  การแต่งคำประพันธ์  การวาดภาพ   การคัดลายมือ    การเขียนไทย  การอ่านทำนองเสนาะ   และการแสดง และผลงานของสุนทรภู่    ซึ่งมีคณะครู-บุคลากร  และนักเรียนของโรงเรียนทั้งหมดได้เข้าร่วมกิจกรรม  

พิธีเปิดกิจกรรมนางนิรมล  บุญสีลา    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ในนามของคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง  ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมต่อนายสุวรรณ  ด้วงสุข ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดเสาธงกลาง โดยได้รับมอบหมายจากนายชำนาญ  โพธิ์เอม   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง  ให้เป็นประธานในพิธีเปิดฯ   กิจกรรมดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ 

          โรงเรียนวัดเสาธงกลาง   ขอขอบพระคุณผู้ปกครองนักเรียน ผู้มีเกียรติ  และผู้เกี่ยวข้องในการสนับสนุน และส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนด้วยดีเป็นลำดับมา
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2562,15:23   อ่าน 101 ครั้ง