ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อการดำรงชีวิตของเด็กและเยาวชน
วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อการดำรงชีวิตของเด็กและเยาชน ประจำปี 2562 ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณ และการคิดอย่างเป็นระบบ ตระหนักถึงสิทธิและบทบาท มีความรับผิดชอบในหน้าที่
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2562,21:58   อ่าน 248 ครั้ง