ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันแม่แห่งชาติ
            โรงเรียนวัดเสาธงกลาง จัดงานวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้ลูกได้สำนึกถึงพระคุณของแม่และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่วันที่ 9 ส.ค.2562 เวลา 09.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง โดยมีนายชำนาญ  โพธิ์เอม เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานวันแม่แม่ชาติ ประจำปี 2562 ของโรงเรียนวัดเสาธงกลาง ในพิธีประธานได้เปิดกรวยดอกไม้และถวาย พานพุ่ม กล่าวอาศิรวาทราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นนักเรียนร่วมกันร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติ  และชมการแสดงของนักเรียน มอบรางวัลการประกวดผลงานกิจกรรมวันแม่ มอบเกียรติบัตรแม่ตัวอย่างและแม่ดีเด่น ต่อจากนั้นนักเรียนทุกชั้นปีได้แสดงความรัก ความกตัญญูต่อแม่โดยการมอบมาลัยดอกมะลิให้กับแม่
           สำหรับจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นการสร้างจิตสำนึก ความผูกพัน ความกตัญญูกตเวทีจากลูก ที่มีต่อแม่ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของสถาบันครอบครัวไทย เป็นการป้องกันความเสื่อมแห่งจริยธรรมของกระแสงสังคมในยุคโลกาภิวัฒน์ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีผู้ปกครอง นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2562,14:34   อ่าน 290 ครั้ง