ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ
ด้วยวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ สำหรับปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพราะเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ เพื่อจะได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพสืบไปโรงเรียนวัดเสาธงกล
างได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนจึงได้จัดงาน"วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2563 ขึ้นในวันที่ 10 มกราคม 2563
ที่โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ นายชำนาญ  โพธิ์เอม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง เป็นประธานในการอ่านสารวันเด็กจากนายกรัฐมนตรี ก่อนทำพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 การจัดงานครั้งนี้ได้มี ส่วนราชการ คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนเจ้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยมีวัตถุประสงค์ 
-เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้รับความสนุกสนานรื่นเริง กล้าแสดงออกในทางสร้างสุรรค์ ตระหนักในสิทธิหน้าที่ มีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ

-เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และห่าไกลจากสิ่งเสพติด
-เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติรูปแบบของกิจกรรม ประกอบด้วย
-การมอบเกียรติบัตร เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เด็กนักเรียนที่นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนวัดเสาธงกลาง และท้องถิ่น
-การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ที่เรียนดี มีความยากจน และประพฤติดี
-การจับฉลากและการมอบของขวัญของรางวัลให้แก่เด็กนักเรียนที่มาร่วมงานทุกคน
-กิจกรรมการแสดงความสามารถของเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรมบันเทิง เกมส์ การตอบปัญหาชิงรางวัล วงดนตรีลูกทุ่ง
-การจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม ให้กับเด็กนักเรียนที่มาร่วมงาน โดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ปกครอง ผู้สนับสนุน ของวัญ ของรางวัลมากมาย และบริจาคเงินสมทบ ในการจัดงานวันเด็กในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2563,09:26   อ่าน 90 ครั้ง