ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
งานวันครู 16 มกราคม 2563

ในวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี เป็นวันครูแห่งชาติในปีนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ได้มีการกำหนดการจัดวันครูแห่งชาติ ณ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดเสาธงกลาง นำโดยนายชำนาญ  โพธิ์เอม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง ได้เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง เพืิ่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ในวันครูแห่งชาติปีนี้มีบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้รับรางวัลมากมาย เช่น
     - นายชำนาญ  โพธิ์เอม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง ได้รับรางวัล OBEC AWARDS ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน ระดับดีเยี่ยม
     - นางรุสญา  พลพิทักษ์ ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง ได้รับรางวัล OBEC AWARDS ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ระดับดีเยี่่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศานา และวัฒนธรรม
     - นางสาวทิพย์วรรณ  คุณสุทธิ์ ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข
     - นางสาวศิริพร  นาคเนนัย ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข
     - นายบุญธรรม  เจียงพรม ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง ไดรับรับรางวัล ครูอาวุโสประจำการ
     - นางนิรมล  บุญสีลา ครูโรงเรียนวัดเสาธงกลาง ได้รับรางวัล ครูอาวุโสประจำการ

และในวันครูปีนี้ทางโรงเรียนวัดเสาธงกลางได้รับเกรียติให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานทางวิชาการ และรางวัลต่าง ๆ ของทางโรงเรียนด้วย 

โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2563,09:49   อ่าน 138 ครั้ง