ภาพกิจกรรม
วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ประจำปี 2563
จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ ชมรมเครือข่ายความปลอดภัย จัดงานวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ พร้อมฝึกทักษะการเผชิญเหตุอัคคีภัยให้กับประชาชน วันนี้ (12 พ.ย. 63) ที่ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง จังหวัดสมุทรปราการ นายสุเมธ  ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจังหวัดสมุทรปราการ และ ชมรมเครือข่ายความปลอดภัย เพื่อส่งเสริมและสร้างความปลอดภัยในการทำงานให้กับประชาชน ในทุกวันที่ 12 พฤศจิกายน ของทุกปี ได้ถูกกำหนดให้เป็นวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ (จป.) เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ บ้าน วัด โรงเรียน รวมถึง ให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งปัจจุบันทางกระทรวงแรงงานได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน โดยกำหนดให้สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คน ขึ้นไป จะต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เพื่อคอยควบคุมดูแลการบริหารงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งมีการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน  โรงเรียนวัดเสาธงกลาง การให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงขั้นต้น ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนมีทักษะความรู้และสามารถแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น เมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ฉุกเฉินได้
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2563,18:32   อ่าน 249 ครั้ง