ภาพกิจกรรม
แนะนำบุคลากรใหม่
เช้าวันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) มีการทำกิจกรรมหน้าเสาธงในโดมโรงเรียน พร้อมทั้งแนะนำข้าราชการครูคนใหม่ที่มาบรรจุในโรงเรียน จำนวน 9 ท่าน และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน 4 ท่าน ดังนี้
ข้าราชการครู
1.นางสาวกัญญา ทัศนศร สาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์
2.นางสาวจรรยา ถิ่นภาบาง สาขาวิชาเอก ประถมศึกษา
3.นางสาวสุภาพร วันประภา สาขาวิชาเอก ภาษาไทย
4. นางสาวอังทนา ทาปื้อ สาขาวิชาเอก สังคมศึกษา
5.นางสาวพัชราพร วรรณรักษ์ สาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ
6.นายพิชชากร กาบิล สาขาวิชาเอก ดนตรีศึกษา
7.นางสาวเสาวลักษณ์ ปั้นมีรส สาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา
8.นางสาวกัลยรัตน์ สุขี สาขาวิชาเอก สังคมศึกษา
9.นางสาวชมัยพร ธาตุชัย สาขาวิชาเอก ปฐมวัยศึกษา
10.นายสรณตรัย ขันธนิยม สาขาวิชาเอก พลศึกษา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
1.นางสาวเพ็ญนภา ชัยมุสิก สาขาวิชาเอก ภาษาไทย
2.นางสาวอาเเอเสาะ เจ๊ะหลง สาขาวิชาเอก ภาษาไทย
3.นางสาวอาซียะห์ วาเต๊ะ สาขาวิชาเอก ภาษาไทย
4. นายสมบูรณ์ ธนิกกุล สาขาวิชาเอก พลศึกษา
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2565,16:28   อ่าน 667 ครั้ง